Hunter Industries LogoIRIMON, spol s r.o. - Obchodní zastoupení Hunter Ind. pro ČR
Tel.: 281 868 181
Košík položek CZK (včetně DPH)
0 0,00 Kč

...maloobchodní internetové ceny včetně DPH

Záruční podmínky pro velkoobchodní klienty Tisk

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto záruční podmínky zpřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost IRIMON, spol. s r.o. se sídlem Praha 9, Rožmberská 1272, IČO 25633295 (dále jen „Prodávající”) a zákazníka – velkoodběratele s uzavřenou rámcovou kupní smlouvou (dále jen RKS), nakupujícího osobně v provozovně prodávajícího nebo prostřednictvím velkoobchodního internetového on-line objednávkového systému (dále jen „Kupující”). Kupujícím může být v případě velkoobchodního prodeje pouze fyzická osoba či firma s přiděleným IČO, s uzavřenou RKS s prodávajícím.

Záruční podmínky společnosti IRIMON, spol. s r.o. jsou stanoveny v souladu s právním řádem České republiky a řídí se příslušnými ustanoveními § 2079 až 2183 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Záruční podmínky se vztahují na zboží, u něhož jsou uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady zboží v záruční době.

II. PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

 1. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím bez vad, má jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
 2. Prodávající odpovídá za vady, které se projeví po převzetí věci v záruční době (záruka).
 3. Není-li zboží vybaveno záručním listem, pro řešení případné reklamace Kupujícím je prodávající povinen akceptovat místo záručního listu doklad o zakoupení zboží (fakturu), obsahující identifikaci prodávajícího, IČO, sídlo a informace o zakoupeném zboží s uvedením objednávkového čísla, popisu a data prodeje.
 4. Prodávající je oprávněn pozastavit plnění svých závazků vyplývajících ze záruky, pokud kupující je v prodlení s úhradou kupní ceny a ke dni podání reklamace kupujícím eviduje u kupujícího pohledávky po datu splatnosti.

III. DÉLKA ZÁRUČNÍ DOBY - ZBOŽÍ

Všeobecná záruka 24 měsíců (2 roky):

 1. Není-li u prodávaného zboží zřetelně vyznačeno, že se jedná o použité zboží dle bodu 12. čl. III, společnost IRIMON, spol. s r.o. poskytuje na veškeré nové prodávané zboží v rámci velkoobchodního prodeje záruční dobu v délce trvání 24 měsíců. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, nebo návodu k ní přiloženém uvedena lhůta k použití věci, např. expirační doba u baterií, životnost halogenových žárovek apod., skončí záruční doba uplynutím této doby. Záruční doba začíná běžet ode dne prodeje (datum zdanitelného plnění, vyznačeno na prodejním dokladu- faktuře).
 2. U nového nepoužitého zboží v doprodeji platí stejná záruční doba 24 měsíců, jako u nového zboží v běžném prodeji.
 3. Prodloužená prodejní záruka 36-60 měsíců (3 až 5 let):

 4. Tuto prodlouženou záruku mohou uplatňovat pouze velkoobchodní klienti s platnou rámcovou kupní smlouvou RKS.
 5. Prodloužená prodejní záruka ve výši 3 nebo 5 let se vztahuje na vybrané kategorie prvků nebo jednotlivé modely, u nichž je tato záruka uvedena v parametrech zboží, uvedených v elektronickém katalogu firmy IRIMON, spol. s r.o. na www.irimon.cz.
 6. Prodloužená prodejní záruka plyne od dne prodeje a je nadstandardní zárukou, kterou poskytuje společnost IRIMON, spol. s r.o.
 7. Pro uznání nároku na standardní i prodlouženou záruku není rozhodné datum výroby komponentu, ale datum prodeje. Tato prodloužená záruka se tedy může vztahovat i na starší, dříve vyrobené komponenty.
 8. Nadstandardní exklusivní Hunter PARTNER GARANCE:

 9. Tuto nadstandardní exkluzivní prodlouženou záruku na vybrané produkty mohou uplatňovat pouze instalační firmy Hunter PARTNER (HP), Hunter PREMIUM PARTNER (HPP) a Hunter TOP PREMIUM PARTNER (HTPP) s platnou rámcovou kupní smlouvou a bez nevyrovnaných finančních závazků k poskytovateli záruky, společnosti IRIMON, spol. s r.o.
 10. Hunter PARTNER GARANCE dle těchto podmínek se vztahuje na vybrané produkty Hunter zakoupené v období od 2. 1. 2020 do 31.12.2020, s datem výroby po 1. 1. 2017 a její podmínky jsou specifikovány příloze 2 – Hunter PARTNER GARANCE.
 11. Tato nadstandardní exklusivní prodloužená prodejní záruka plyne od dne prodeje a je nadstandardní zárukou, kterou poskytuje společnost IRIMON, spol. s r.o., obchodní zastoupení Hunter pro ČR pouze Hunter partnerům, kteří v době uplatnění nároku na Hunter Partner GARANCI patří mezi firmy HP, HPP nebo HTPP dle čl.3., bodu 7. reklamačních podmínek.
 12. Záruka se plně vztahuje na funkčnost produktu a ze záruky jsou vyloučeny produkty mechanicky poškozené, nezazimované nebo neodborně instalované v rozporu s technologickými předpisy a návody nebo zakoupené jinde, než u společnosti IRIMON, spol., obchodního zastoupení Hunter Ind. pro ČR.
 13. HUNTER PARTNER GARANCE se v době platnosti těchto reklamačních a záručních podmínek vztahuje na produkty HUNTER, specifikované v příloze 2. Zkrácená záruka 6-12 měsíců:
 14. U použitého zboží, které je při prodeji takto zřetelně označeno a jedná se např. o produkty z výstav, školení apod., může být doba záruky snížena až na 6-12 měsíců od data prodeje s tím, že tato skutečnost bude zřetelně uvedena a vyznačena u nabízeného zboží a bude uvedena v přiloženém záručním listu. EXTRA výrobní záruka 3-5 let.
 15. Extra výrobní záruku neposkytuje na rozdíl od standardní nebo prodloužené prodejní záruky a Hunter PARTNER GARANCE přímo firma IRIMON, spol. s r.o, ale prostřednictvím společnosti IRIMON, spol. s.r.o. ji nabízí výrobci uvedených komponentů, jde o zprostředkovanou záruku, kterou nelze uplatňovat na společnosti IRIMON, spol. s r.o.
 16. Extra výrobní záruka se vztahuje na vybrané kategorie prvků, nebo jednotlivé modely u nichž je tato záruka uvedena v parametrech zboží uvedených v elektronickém katalogu společnosti IRIMON, spol. s r.o.
 17. Extra výrobní záruka 3-5 let od data výroby (datum výroby vyznačeno na produktu) nenahrazuje standardní nebo prodlouženou záruku od data prodeje, jen ji doplňuje a rozšiřuje.
 18. Tuto přenesenou výrobní záruku mohou uplatňovat pouze velkoobchodní zákazníci a instalační firmy Hunter PARTNER, Hunter PREMIUM PARTNER a Hunter TOP PREMIUM PARTNER s platnou rámcovou kupní smlouvou.

IV. DÉLKA ZÁRUČNÍ DOBY – BONUS PROGRAM

 1. Na bonus dárky ke zboží v rámci IRIMON BONUS PROGRAMu, získané za nastřádané body, se vztahuje záruční doba 12 měsíců od data poskytnutí bonus dárku, s výjimkou spotřební elektroniky, na kterou se vztahuje záruční doba 6 měsíců, není-li dodavatelem elektroniky na konkrétní produkt poskytována delší prodloužená záruka.
 2. Na bezplatně poskytované dárky a reklamní předměty ke zboží, mimo BONUS PROGRAM, nelze uplatnit žádnou záruku, na tyto dárky se záruka neposkytuje.

V. PRÁVA KUPUJÍCÍHO ZE ZÁRUKY

 1. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má Kupující při dodržení níže uvedených záručních podmínek právo, aby tato vada, na niž se záruka vztahuje a která se během záruční doby na zařízení vyskytne, byla bezplatně, řádně a včas opravena.
 2. Odstranění závady provede prodávající formou opravy nebo výměny vadného zboží či jeho součásti buď ihned, jedná-li se o reklamaci, jejíž charakter to umožňuje, nebo v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 30-ti dnů ode dne podání reklamace.
 3. Oprava vadného dílu zařízení může být provedena nahrazením tohoto dílu stejným dílem tak, aby byla obnovena funkčnost opravovaného zařízení.
 4. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zařízení mohlo být řádně užíváno jako zařízení bez vady, má Kupující právo na výměnu zařízení za zařízení stejných parametrů.
 5. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a Kupující nepožaduje výměnu produktu, má kupující právo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 6. Není-li prodávající schopen zajistit opravu či výměnu reklamovaného produktu za nový produkt v termínu do 30-ti dnů ode dne podání reklamace, má kupující právo na odstoupení od kupní smlouvy a vrácení kupní ceny.
 7. Při koupi zboží nebo při převzetí zboží od pracovníků prodávajícího z opravy nebo od pracovníků třetí strany (externí dopravce) je kupující vždy povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí a zkontrolovat jeho funkčnost. Součástí takové kontroly je i kontrola kompletnosti výrobku. Reklamace fyzicky poškozeného zboží dodatečně nemusí být prodávajícím uznána!

VI. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

 1. Kupující má právo uplatnit záruku pouze na zboží, které vykazuje zjevnou vadu, vztahuje se na něj záruční lhůta a bylo prokazatelně doložitelným způsobem zakoupeno u Prodávajícího.
 2. Podmínkou všech záruk je, že instalace a použití zboží je v souladu s návodem dodaným k tomuto zboží.
 3. Podmínkou všech záruk u komponentů závlahových systémů je, že závlahový systém jako celek byl před zimou řádně (v souladu s technologickým předpisem) a prokazatelně zazimován a odvodněn.
 4. Kupující je při uplatňování odpovědnosti za vady povinen doložit záruční list řádně vyplněný prodejcem či montážní firmou. V případě výrobku dodávaného bez záručního listu držitel předloží doklad o zakoupení s datem, razítkem a podpisem prodávajícího.
 5. Záruka se vztahuje pouze na skryté vady materiálu a na vady funkčnosti dodávaného zboží.
 6. Kupující je povinen reklamované zboží předložit k reklamaci kompletní včetně jeho součástí a příslušenství. Předložení originálních obalů není požadováno, reklamované zboží však musí být řádně zabaleno pro zamezení druhotného poškození např. při přepravě k reklamaci.
 7. Je-li při reklamačním řízení ověřena funkčnost reklamovaného zboží nebo je-li zjištěna závada, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem, výrobek byl zbaven výrobního čísla apod.) může prodávající požadovat po kupujícím uhrazení nákladů v plné výši, které vznikly v souvislosti s prověřováním nahlášené závady objednatelem.
 8. Záruční lhůta se při oprávněné reklamaci prodlužuje o dobu, po kterou byl reklamovaný výrobek v záruční opravě. Na opravené, nebo vyměněné části se poskytuje plnohodnotná záruka.
 9. U čerpadel, která jsou trvale připojené k elektrické síti 230/400 V AC, je nutné při reklamaci předložit montážní list nebo řádně vyplněný záruční list s potvrzením, že instalaci čerpadla provedla odborná elektroinstalační firma, která k tomu má příslušné oprávnění (montáž čerpadla je oprávněna provádět pouze osoba odborně způsobilá - § 6 vyhlášky 50/1978 Sb.) a instalace byla provedena v souladu s příslušnými ČSN a podmínkami instalace, které uvádí výrobce.
 10. Případné náklady na dopravu na adresu místa zakoupení či do autorizovaných servisních míst, nese vždy kupující bez ohledu na oprávněnost reklamace.
 11. Případný vzniklý nárok na reklamaci výrobku nemůže být považován za důvod k neplnění povinností a závazků obou smluvních stran, včetně povinnosti uhradit fakturovanou cenu za Kupujícím odebrané zboží.
 12. Řešení případné reklamace nemá odkladný účinek na splatnost faktur.
 13. Záruční lhůty 120, 50, 36 a 24 měsíců začínají plynout dnem prodeje výrobku, extra výrobní záruka datem výroby.
 14. Podrobný postup reklamace je v Reklamačním řádu, který je v příloze č. 1 těchto záručních podmínek.

VII. NEUPLATNITELNOST ZÁRUKY

 1. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé mechanickým poškozením (včetně poškození v průběhu přepravy), nesprávným používáním, neodbornou montáží nebo nevhodným umístěním výrobku v jiném prostředí či jiným způsobem instalace, než je předepsáno montážním návodem, nepozorností, neodvratnou událostí (živelná pohroma, zásah bleskem) apod.
 2. Záruka se dále nevztahuje na poškození způsobené připojením výrobku na jiné než předepsané síťové napětí, nebo na škody vzniklé v důsledku nedostatečné síťové ochrany (chybějící jistič, chybějící přepěťová ochrana apod.).
 3. Záruka se rovněž nevztahuje na poškození vzniklé v důsledku úprav nebo oprav neautorizovanými osobami.
 4. Záruka zaniká v případě neoprávněného zásahu do zboží či porušení firemních identifikačních nálepek či plomb.
 5. Záruka zaniká v případě reklamace komponentů, u kterých je nutné provádění pravidelného zazimování systému odvodněním, např. profouknutím stlačeným vzduchem a toto zazimování nebylo provedeno. Trvalé celoroční zavodnění zavlažovacího systému či jeho některých komponentů není vzhledem ke klimatickým podmínkám České republiky přípustné. Reklamace výrobku poškozeného v důsledku zmrznutí vody (např. v postřikovači) nemůže být akceptována.
 6. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, pokud toto opotřebení nebrání funkci a předpokládané použitelnosti zakoupeného produktu.
 7. Záruka se nevztahuje také na změnu barevných odstínů u produktů, které jsou instalovány v exteriérech a kde i v případě použití výrobních postupů a příměsí či aditiv, které omezují a potlačují vliv slunečního UV záření, zastínění, a rozdílných teplot či kontaktu s agresivními látkami, nelze garantovat trvalou či dlouhodobou stálobarevnost (např. vodovodní sloupky, venkovní nádrže, zahradní lampy, zalistěné dekorace, ploty a exteriérové stínicí sítě.
 8. Záruka nebude uznána v případě zjištěné nedovolené manipulace s daty na záručním listě či výrobku a při jakékoliv změně a zásahu do výrobku nepovolanými osobami.

VIII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

 1. V případě nedodržení zákonné 30denní lhůty pro vyřízení reklamace vinou firmy IRIMON, spol. s r.o. náleží zákazníkovi odškodné 500,- Kč bez DPH za každých 14 kalendářních dní po překročení této lhůty.

V Praze 2.ledna 2020


Seznam příloh:

Příloha č. 1 – Reklamační řád
Příloha č. 2 – Hunter PARTNER GARANCE

Proč nakupovat u nás?
 1. Kamenná prodejna a vzorkovna s možností platby hotově/kartou
 2. Doprava ZDARMA
  od 1 000 Kč vč. DPH
 3. Množstevní slevy již
  od 3 000 vč. DPH
 4. Jako přímí dovozci nabízíme
  nejširší sortiment v ČR TRVALE SKLADEM
 5. Možnost vrácení, výměny zboží do 14 dnů
 6. Záruční doba min. 24 měsíců
 7. Nákup možný i bez registrace
 8. Expresní dodání tentýž den nebo obvykle do 2. dne
 9. 23 let tradice a zkušeností
 10. Výrazné slevy a rabaty pro instalační a obchodní firmy GARANCE NEJNIŽŠÍ CENY
Potřebujete poradit?
Nevíte si rady
s objednávkou?
Potřebujete více informací?
Jan Kyral
Jsme Vám k dispozici
po–pá 8:00 - 16:30
IRIMON, spol. s r.o.
Rožmberská 1272,
198 00 Praha 9

Litujeme, ale požadovaná položka je dočasně vyprodána a není skladem.
V současné době čekáme na další zásilku tohoto zboží.

Požadovaná položka NEBYLA vložena do košíku !!!

Předpokládaný termín dodání na náš sklad:

Na tel. čísle 281 868 181 si případně ověřte zda už nová zásilka nedorazila.


Chcete i přes dočasnou nedostupnost této položky učinit její dlouhodobou objednávku i bez garance termínu dodání?
Pokud ano, klikněte ZDE.

Litujeme, ale požadovaná položka je dlouhodobě nedostupná a není skladem.
V současné době nemáme zprávy o další zásilce tohoto zboží.

Požadovaná položka NEBYLA vložena do košíku !!!

Toto zboží je pouze na objednávku a není tedy trvale skladem.
Přesný termín dodání Vám bude sdělen telefonicky pracovníky obchodního oddělení po obdržení Vaší objednávky.
Přejete si přesto tuto položku objednat?

Ano, přidat do košíku / Ne

Výpočet

Zadejte požadovanou plochu vybraného plotu plotu v m2:

 
m2
()

Celková plocha