Hunter Industries LogoIRIMON, spol s r.o. - Obchodní zastoupení Hunter Ind. pro ČR
Tel.: 281 868 181
Košík položek CZK (včetně DPH)
0 0,00 Kč

Reklamační řád MO

Nejčastější dotazy:

Založení nové reklamace

Pro založení nové reklamace prosím vyplňte reklamační formulář.

Jak dlouhá je záruční doba?

Všeobecná záruční doba je 24 měsíců od data prodeje. Na vybraný sortiment poskytujeme nadstandardní prodloužené záruky. Informace o délce záruky konkrétního produktu naleznete v parametrech daného výrobku na eshopu. Podrobnější informace o jednotlivých typech nadstandardních prodloužených záruk naleznete v bodě 3 Záručních podmínek.

Kde mohu uplatnit reklamaci?

Reklamaci lze zadat online ve vašem uživatelském profilu na webových stránkách společnosti Irimon, v sekci Můj účet / Reklamace. Samotnou reklamaci je třeba doručit na naší adresu Irimon, spol. s r.o., Rožmberská 1272, 198 00, Praha 14 a to buď osobně, nebo přepravní službou. Pro reklamaci čerpadel je možné využít autorizovaných servisních míst, která jsou vždy uvedena v záručním listu čerpadla.

Co vše musím dodat k reklamaci?

Reklamovaný výrobek doručte kompletní, včetně dodaného příslušenství, nejlépe s kopií záručního listu a nákupního dokladu. Přiložte podrobný popis závady, je-li to důvodné, doručte i fotografie či krátkou video sekvenci s projevem závady. Můžete využít on-line reklamační formulář na webových stránkách společnosti Irimon, v sekci Můj účet / Reklamace, tím urychlíte proces zpracování reklamace.

Je třeba dodat nákupní doklad

Je nutno doložit, kdy byl reklamovaný produkt zakoupen. Nákup jsme schopni ověřit na základě faktury, dodacího listu nebo čísla objednávky.

Reklamuji čerpadlo. Mění se nějak postup reklamace?

U čerpadel, která jsou trvale připojené k elektrické síti 230/400 V AC, je nutné při reklamaci předložit montážní list nebo řádně vyplněný záruční list s potvrzením o instalaci čerpadla odbornou elektroinstalační firmou, která k tomu má příslušné oprávnění (montáž čerpadla je oprávněna provádět pouze osoba odborně způsobilá - § 6 vyhlášky 50/1978 Sb.) a instalace byla provedena v souladu s příslušnými ČSN a podmínkami instalace, které uvádí výrobce. Čerpadlo doručte s kabelem o původní délce, není-li to možné, pak alespoň 1,5 m dlouhý. Odstraňte připojené armatury. Pro reklamaci čerpadel je možné využít autorizovaná servisních místa, která jsou vždy uvedena v záručním listě čerpadla a obvykle také na internetových stránkách výrobce čerpadla příslušné značky.

Nemám původní obal, je to problém?

Původní obal vítáme, ale není nezbytný. Pokud reklamovaný výrobek posíláte přepravní službou, je třeba jeho zajištění před poškozením během dopravy.

Jak dlouho bude trvat vyřízení reklamace?

Reklamace je vyřízena v nejkratším možném termínu, obvykle do týdne. Pokud je pro řešení reklamace nutné vyjádření externí servisní organizace, může vyřízení trvat až 30 dnů.

Lze urychlit vyřízení reklamace?

V případě čerpadel ano. Odesláním čerpadla přímo do autorizovaného servisu ušetříte až 5 dnů. Kontakt na servis naleznete na záručním listě dodaném k zakoupenému produktu.

Mohu sledovat stav reklamace?

Registrovaní zákazníci mohou stav reklamace zjistit přes uživatelský profil na webových stránkách společnosti Irimon, v sekci Můj účet / Reklamace. Zároveň jsou o procesu reklamace průběžně informováni emailem. Neregistrovaní zákazníci budou o zahájení a ukončení reklamačního řízení informováni dohodnutým způsobem.

Kolik času mám na vyzvednutí vyřízené reklamace?

Osobně doručená reklamace bude připravena k vyzvednutí v sídle společnosti Irimon po dobu jednoho měsíce od odeslání informace o vyřízení reklamace. Po tomto termínu jsme oprávněni odeslat zakázku na kontaktní adresu zadanou při podání reklamace a to na náklady příjemce. Reklamace doručená přepravní služnou bude po vyřízení odeslána bezplatně.

Může vyřízenou reklamaci převzít někdo jiný?

Ano, je to možné. Pověřená osoba musí mít u sebe originál reklamačního protokolu nebo kopii emailu informující o ukončení reklamace.

Jaký vliv má uznaná reklamace na délku záruky?

Záruční lhůta se při oprávněné reklamaci prodlužuje o dobu, po kterou byl reklamovaný výrobek v záruční opravě. Na opravené nebo vyměněné zboží pokračuje původní záruka, avšak v minimální délce 3 měsíců.

Mám nárok na vrácení peněz v případě uznané reklamace?

Ano, preferovaný způsob vyřízení si zvolíte při podání reklamace. V případě splnění zákonných podmínek pro odstoupení od kupní smlouvy Vám budou peníze vyplaceny v hotovosti na pokladně v sídle společnosti Irimon nebo převodem na účet.

Poskytujete záruku na placené pozáruční opravy?

Ano, na provedenou práci platí záruka 3 měsíce, na vyměněné díly 6 měsíců.

 

Reklamační řád upravuje a podrobně definuje reklamační podmínky a postup při uplatňování reklamace na výrobek či službu, objednanou a zakoupenou u společnosti IRIMON, spol. s r.o. se sídlem Praha 14, Rožmberská 1272, IČ 25633295 (dále jen „Prodávající”) zákazníkem, maloodběratelem i velkoodběratelem, bez rozdílu (dále jen „Kupující”).

I. ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE – ZAHÁJENÍ REKLAMACE

 1. Požadavek na reklamaci Kupující uplatňuje buď osobně dle bodu I./7. v provozovně Prodávajícího na adrese Praha 14, Rožmberská 1272, 198 00, poštou písemně nebo lze reklamaci provést prostřednictvím elektronického reklamačního formuláře na webu IRIMON, kde lze uvést veškeré nezbytné údaje k započetí reklamačního řízení a urychlit tak včasné vyřešení reklamace bez zbytečného prodlení. Reklamační formulář je všem zaregistrovaným uživatelům přístupný v záložce „Můj účet“ v sekci „Reklamace“. Po založení reklamace je zde možné sledovat postup řešení reklamace a Kupující bude průběžně informován i elektronicky prostřednictvím e-mailů.
 2. Zákazník je povinen oznámit reklamaci v nejkratším možném termínu od zjištění závady.
 3. Pro reklamaci čerpadel je možné využít autorizovaných servisních míst, která jsou vždy uvedena v záručním listě čerpadla a obvykle také na internetových stránkách výrobce čerpadla příslušné značky. I v tomto případě je ale nezbytné informovat prodávajícího o tomto postupu, vyplnit reklamační protokol (osobně u Prodávajícího nebo elektronicky dle bodu I./1.) a zahájit u Prodávajícího řádné reklamační řízení. V opačném případě zaniká právo kupujícího uplatňovat u společnosti IRIMON, spol. s r.o. jakékoliv záruky plynoucí z této opravy a záruky na provedenou záruční opravu v autorizovaném servisu přebírá tento servis.
 4. U čerpadel, která jsou trvale připojená k elektrické síti 230/400 V AC, je nutné při reklamaci předložit montážní list nebo řádně vyplněný záruční list s potvrzením, že instalaci čerpadla provedla odborná elektroinstalační firma, která k tomu má příslušné oprávnění (montáž čerpadla je oprávněna provádět pouze osoba odborně způsobilá - § 6 vyhlášky 50/1978 Sb.) a instalace byla provedena v souladu s příslušnými ČSN a podmínkami instalace, které uvádí výrobce.
 5. Provádí-li reklamaci konečný uživatel, který není přímým zákazníkem společnosti IRIMON, spol. s r.o., ale je pouze uživatelem, veškeré nároky na uplatnění záruky musí uplatňovat výhradně prostřednictvím instalační firmy, která mu dodala výrobek a provedla jeho instalaci.
 6. Při uplatnění reklamace je nutno vždy spolu s kompletním zbožím předložit Prodávajícímu doklady o prodeji (resp. nákupu zboží zákazníkem), tj. obchodní fakturu či prodejku a současně podrobně uvést o jakou vadu jde a jak se závada projevuje.
 7. Reklamovaný výrobek je možné doručit na adresu prodávajícího osobně, nebo prostřednictvím přepravní služby či poštou.
 8. Je-li výrobek doručen k reklamaci osobně, obdrží kupující vždy kopii reklamačního protokolu, který je po přijetí reklamace řádně vyplněn reklamačním technikem Prodávajícího společně s Kupujícím. Bez vyplněného, nebo neúplného reklamačního protokolu a bez podrobného popisu reklamovaného zboží a znalosti závady, či možných souvisejících okolností jejího vzniku, nelze zahájit reklamační řízení.
 9. V případě doručení reklamovaného zboží na adresu Prodávajícího přepravní službou, musí být reklamované zboží důkladně zabezpečeno proti poškození při přepravě a řádně zabaleno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. Balík by měl být označen viditelně nápisem "REKLAMACE" a kromě reklamovaného zboží včetně příslušenství musí obsahovat kopii prodejního dokladu, podrobný popis závady (není-li reklamace kupujícím zaevidována v reklamačním on-line formuláři) a dále pak dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejména zpáteční adresu a tel. číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady na zboží a nelze reklamační řízení započít.
 10. Převzetím reklamovaného zboží Prodávajícím, nebo doručením úplné zásilky se všemi náležitostmi poštou či přepravní službou, vyplněním reklamačního listu reklamačním technikem a zaevidováním reklamace v evidenci Prodávajícího je započato reklamační řízení a počíná běžet lhůta na vyřízení reklamace.
 11. Případné náklady na dopravu reklamovaného zboží na adresu místa zakoupení či do autorizovaných servisních míst, hradí vždy kupující bez ohledu na oprávněnost reklamace. V případě oprávněné reklamace kupující může tyto náklady požadovat po prodávajícím zpět k úhradě. Nastane-li tato situace, prodávající je oprávněn uhradit dopravní náklady pouze do nezbytné výše, za kterou je možné zboží doručit Prodávajícímu ekonomickým způsobem.
 12. Společnost IRMON, spol. s r.o. nenese zodpovědnost za data uložená v reklamovaném zařízení (např. nastavení ovládacích jednotek).

II. PRŮBĚH REKLAMACE A INFORMOVÁNÍ KUPUJÍCÍHO

 1. Každý kupující (bez rozdílu), který podal reklamaci elektronicky dle bodu I./1. a současně splnil veškeré nezbytné kroky dle výše uvedených bodů a odstavců a zahájil tak reklamační řízení, bude průběžně elektronicky informován o stavu a průběhu vyřizování této reklamace. K informování kupujícího ohledně průběhu reklamace budou kupujícímu průběžně zasílány informační e-maily na jím uvedenou kontaktní e-mailovou adresu, s informací o stavu a průběhu řešení reklamace.
 2. Pravidelní zákazníci, zaregistrovaní buď do velkoobchodního on-line internetového objednávkového systému (VELKOOBCHOD) nebo do maloobchodního internetového obchodu (MALOOBCHOD), mohou nalézt veškeré informace ohledně jimi podaných reklamací, případně i jiných dalších svých souběžně podaných či starších reklamacích, na webu IRIMON v záložce „Můj účet“ v sekci „Reklamace“.
 3. V záložce „Můj účet“ nalezne každý zaregistrovaný Kupující průběžné aktuální informace o přijetí reklamace, o stavu probíhající reklamace a po dokončení reklamačního řízení o výsledku reklamačního řízení a možnostech převzetí výrobku.
 4. Doba pro vyřízení reklamace Prodávajícím je nejvýše 30 dnů, pokud se Prodávající a Kupující nedohodnou na prodloužené záruční lhůtě. V případě nedodržení této lhůty se postupuje podle Záručních podmínek společnosti IRIMON, spol. s r.o.

III. POSOUZENÍ REKLAMACE U ZÁKAZNÍKA

 1. Prodávající je oprávněn v případě, že kupující vyžaduje prověření nároků na uplatnění reklamace výrobku přímo v místě jeho instalace, požadovat po kupujícím úhradu cestovních výdajů a nákladů na práci a výjezd technika s tím spojených, bez ohledu na oprávněnost či neoprávněnost této reklamace. Jedná se o nadstandardní službu a ceny těchto vícenákladů se řídí ceníkem dozorových a technických prací, vč. nákladů na dopravu, který je součástí aktuálně platného ceníku prací společnosti IRIMON, spol. s.r.o.
 2. Při dalším posuzování reklamace se dále postupuje podle ostatních zde specifikovaných podmínek reklamačního řádu.

IV. UZAVŘENÍ A UKONČENÍ REKLAMACE

 1. O termínu a způsobu ukončení reklamace bude Kupující zákazník informován elektronicky e-mailem nebo telefonicky.
 2. Povinností zákazníka je na výzvu o ukončení reklamace převzít ze záruční opravy zpět opravené nebo vyměněné zboží bez zbytečného prodlení. Není-li reklamované zboží vyzvednuto zákazníkem do 10 dnů po ukončení reklamačního řízení, bude toto zboží zákazníkovi zasláno zpět přepravní službou. Zákazníkovi budou v tomto případě účtovány veškeré s tím spojené náklady.
 3. V případě uznání oprávněnosti reklamace, bude-li zákazník požadovat odeslání reklamovaného výrobku po opravě či výměně zpět na jeho adresu, náklady na dopravu opraveného, nebo při reklamaci vyměněného výrobku zpět na adresu kupujícího, nese vždy prodávající, který je oprávněn zvolit ekonomicky vhodnou formu dopravy dle svého uvážení.

V. ZAMÍTNUTÍ REKLAMACE

 1. V případě neuznání oprávněnosti reklamace z důvodu uplynutí záruční doby, porušení podmínek záruky nebo že výrobek vykazuje závadu či poškození, na které se nevztahuje záruka (viz. Záruční podmínky společnosti Irimon, spol. s r.o.) bude zákazník o této skutečnosti neprodleně informován. Společnost IRIMON, spol. s r.o. má v tomto případě právo naúčtovat zákazníkovi náklady spojené s diagnostikou závady neoprávněně reklamovaného výrobku.
 2. U výrobku, na který se již nevztahuje záruka, nebo nebyla z výše uvedených důvodů uznána reklamace, může zákazník využít možnosti mimozáruční či pozáruční opravy. Podmínky jsou v tomto případě shodné s běžným placeným servisem.
 3. V případě přijetí výrobku do mimozáruční opravy bude nejprve provedena diagnostika závady výrobku. Na základě toho bude zákazník informován o předpokládané ceně opravy. Teprve po jejím odsouhlasení bude výrobek opraven. V případě časově náročné diagnostiky závady výrobku si společnost Irimon, spol. s r.o. vyhrazuje právo po zákazníkovi vyžadovat úhradu všech nákladů s tím spojených a to i v případě, že zákazník se rozhodne výrobek neopravovat.

 

V Praze 8.1.2024

Litujeme, ale požadovaná položka je dočasně vyprodána a není skladem.
V současné době čekáme na další zásilku tohoto zboží.

Požadovaná položka NEBYLA vložena do košíku !!!

Předpokládaný termín dodání na náš sklad:

Na tel. čísle 281 868 181 si případně ověřte zda už nová zásilka nedorazila.


Chcete i přes dočasnou nedostupnost této položky učinit její dlouhodobou objednávku i bez garance termínu dodání?
Pokud ano, klikněte ZDE.

Litujeme, ale požadovaná položka je dlouhodobě nedostupná a není skladem.
V současné době nemáme zprávy o další zásilce tohoto zboží.

Požadovaná položka NEBYLA vložena do košíku !!!

Toto zboží je pouze na objednávku a není tedy trvale skladem.
Přesný termín dodání Vám bude sdělen telefonicky pracovníky obchodního oddělení po obdržení Vaší objednávky.
Přejete si přesto tuto položku objednat?

Ano, přidat do košíku / Ne

Výpočet

Zadejte požadovanou plochu vybraného plotu plotu v m2:

 
m2
()

Celková plocha