Hunter Industries LogoIRIMON, spol s r.o. - Obchodní zastoupení Hunter Ind. pro ČR
Tel.: 281 868 181
Košík položek CZK (včetně DPH)
0 0,00 Kč

Záruční podmínky pro MO klienty

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto záruční podmínky zpřesňují a vymezují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost IRIMON, spol. s r.o. se sídlem Praha 14, Rožmberská 1272, IČ 25633295 (dále jen „Prodávající”) a zákazníka – maloodběratele bez uzavřené rámcové kupní smlouvy (dále jen RKS), nakupujícího osobně v provozovně prodávajícího nebo prostřednictvím maloobchodního internetového obchodu (dále jen „Kupující”). Kupujícím může být v případě maloobchodního prodeje jak konečný spotřebitel, tak i fyzická osoba či firma s přiděleným IČ, bez uzavřené RKS s prodávajícím.

Záruční podmínky společnosti Irimon spol. s r.o. jsou stanoveny v souladu s právním řádem České republiky a řídí se příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Záruční podmínky se vztahují na zboží, u něhož jsou uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady zboží v záruční době.

II. PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

 1. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím bez vad, má jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
 2. Prodávající odpovídá za vady, které se projeví po převzetí věci v záruční době (záruka).
 3. Není-li zboží vybaveno záručním listem, pro řešení případné reklamace Kupujícím je prodávající povinen akceptovat místo záručního listu doklad o zakoupení zboží (fakturu či prodejku), obsahující identifikaci prodávajícího, a informace o zakoupeném zboží s uvedením objednávkového čísla, popisu a data prodeje.
 4. Záruční doba se ze zákona prodlužuje o dobu, po kterou zboží bylo v záruční opravě.

III. DÉLKA ZÁRUČNÍ DOBY

Všeobecná záruka 24 měsíců (2 roky):

 1. Není-li u prodávaného zboží zřetelně vyznačeno, že se jedná o zboží použité zboží dle bodu 4. čl. III, společnost IRIMON, spol. s r.o. poskytuje na veškeré nové prodávané zboží v rámci velkoobchodního prodeje záruční dobu v délce trvání 24 měsíců. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, nebo návodu k ní přiloženém uvedena lhůta k použití věci, např. expirační doba u baterií, životnost halogenových žárovek apod., skončí záruční doba uplynutím této doby. Záruční doba začíná běžet ode dne prodeje (datum zdanitelného plnění, vyznačeno na prodejním dokladu- faktuře).
 2. Záruční doba začíná běžet ode dne prodeje (datum zdanitelného plnění, vyznačeno na prodejním dokladu).
 3. U nového nepoužitého zboží v doprodeji platí stejná záruční doba 24 měsíců, jako u nového zboží v běžném prodeji.
 4. EXTRA výrobní záruka 3-5 let :

 1. Extra výrobní záruku neposkytuje na rozdíl od standardní záruky přímo prodávající, ale nabízí ji výrobci uvedených komponentů. Jedná se o zprostředkovanou přenesenou záruku, kterou nelze uplatňovat na prodávajícím.
 2. Extra výrobní záruka se vztahuje na vybrané kategorie prvků, nebo jednotlivé modely, u nichž je tato záruka uvedena v parametrech zboží.
 3. Extra výrobní záruka 3-5 let od data výroby (datum výroby vyznačeno na produktu) nenahrazuje standardní záruku od data prodeje, jen ji doplňuje a rozšiřuje.
 4. Tuto přenesenou výrobní záruku mohou ve většině případů uplatňovat pouze certifikované instalační firmy Hunter PARTNER, Hunter PREMIUM PARTNER, Hunter TOP PREMIUM PARTNER a velkoobchodní zákazníci, s platnou rámcovou kupní smlouvou. Přenesení výrobní záruky na maloobchodního klienta instalační firmou je podmíněno obchodními podmínkami instalační firmy a odbornou instalací ze strany této firmy. Při přímé koupi takto označeného produktu maloobchodním klientem, který bude instalován svépomocí, nebude možné ve většině případu tuto prodlouženou záruku uznat. Rozhodné vyjádření je vždy na výrobci.

  Zkrácená záruka 12 měsíců :

 1. U použitého zboží, které je při prodeji takto zřetelně označeno a jedná se např. o produkty z výstav, školení apod., může být doba záruky snížena až na 12 měsíců od data prodeje s tím, že tato skutečnost bude zřetelně uvedena a vyznačena.

IV. PRÁVA KUPUJÍCÍHO VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁRUKY

 1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. (§ 616 OZ a § 2161 NOZ). Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
 2. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má Kupující při dodržení níže uvedených záručních podmínek právo, aby tato vada, na niž se záruka vztahuje a která se během záruční doby na zařízení vyskytne, byla bezplatně, řádně a včas opravena.
 3. Odstranění závady provede prodávající formou opravy nebo výměny vadného zboží či jeho součásti buď ihned, jedná-li se o reklamaci, jejíž charakter to umožňuje, nebo v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 30 dnů ode dne podání reklamace.
 4. Oprava vadného dílu zařízení může být provedena nahrazením tohoto dílu stejným dílem tak, aby byla obnovena funkčnost opravovaného zařízení.
 5. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zařízení mohlo být řádně užíváno jako zařízení bez vady, má Kupující právo na výměnu zařízení za zařízení stejných parametrů.
 6. Nebude-li oprava zařízení možná či ekonomická, má prodávající právo na výměnu vadného zařízení za zařízení stejného druhu. Rozhodnutí o výměně vadného zařízení za nové je ve výlučné kompetenci prodávajícího.
 7. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a Kupující nepožaduje výměnu produktu, má kupující právo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 8. Není-li prodávající schopen zajistit opravu či výměnu reklamovaného produktu za nový produkt v termínu do 30-ti dnů ode dne podání reklamace, má kupující právo na odstoupení od kupní smlouvy a vrácení kupní ceny.
 9. Při koupi zboží nebo při převzetí zboží od pracovníků prodávajícího z opravy nebo od pracovníků třetí strany (externí dopravce) je kupující vždy povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí a zkontrolovat jeho funkčnost. Součástí takové kontroly je i kontrola kompletnosti výrobku. Reklamace fyzicky poškozeného zboží dodatečně nemusí být prodávajícím uznána!

V. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

 1. Kupující má právo uplatnit záruku pouze na zboží, které vykazuje zjevnou vadu, vztahuje se na něj záruční lhůta a bylo prokazatelně doložitelným způsobem zakoupeno u Prodávajícího.
 2. Podmínkou všech záruk je, že instalace a použití zboží je v souladu s návodem dodaným k tomuto zboží.
 3. Podmínkou všech záruk u komponentů závlahových systémů je, že závlahový systém jako celek byl před zimou řádně a prokazatelně zazimován a odvodněn.
 4. Kupující je při uplatňování odpovědnosti za vady povinen doložit záruční list řádně vyplněný prodejcem či montážní firmou. V případě výrobku dodávaného bez záručního listu držitel předloží doklad o zakoupení s datem, razítkem a podpisem prodávajícího.
 5. Záruka se vztahuje pouze na skryté vady materiálu a na vady funkčnosti dodávaného zboží.
 6. Kupující je povinen reklamované zboží předložit k reklamaci kompletní včetně jeho součástí a příslušenství. Předložení originálních obalů není požadováno, reklamované zboží však musí být řádně zabaleno pro zamezení druhotného poškození např. při přepravě k reklamaci.
 7. Je-li při reklamačním řízení ověřena funkčnost reklamovaného zboží nebo je-li zjištěna závada, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem, výrobek byl zbaven výrobního čísla apod.) může prodávající požadovat po kupujícím uhrazení nákladů, které vznikly v souvislosti s prověřováním nahlášené závady objednatelem v plné výši.
 8. Záruční lhůta se při oprávněné reklamaci prodlužuje o dobu, po kterou byl reklamovaný výrobek v záruční opravě. Na opravené, nebo vyměněné části se poskytuje plnohodnotná záruka.
 9. U čerpadel, která jsou trvale připojené k elektrické síti 230/400 V AC, je nutné při reklamaci předložit montážní list nebo řádně vyplněný záruční list s potvrzením, že instalaci čerpadla provedla odborná elektroinstalační firma, která k tomu má příslušné oprávnění (montáž čerpadla je oprávněna provádět pouze osoba odborně způsobilá - § 6 vyhlášky 50/1978 Sb.) a instalace byla provedena v souladu s příslušnými ČSN a podmínkami instalace, které uvádí výrobce.
 10. Případné náklady na dopravu na adresu místa zakoupení či do autorizovaných servisních míst, nese vždy kupující bez ohledu na oprávněnost reklamace.
 11. Případný vzniklý nárok na reklamaci výrobku nemůže být považován za důvod k neplnění povinností a závazků obou smluvních stran, včetně povinnosti uhradit fakturovanou cenu za odebrané zboží.
 12. Řešení případné reklamace nemá odkladný účinek na splatnost faktur.
 13. Záruční lhůta 24 měsíců začíná plynout dnem prodeje výrobku.
 14. Podrobný postup reklamace je popsán v Reklamačním řádu.

VI. NEUPLATNITELNOST ZÁRUKY

 1. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé mechanickým poškozením (včetně poškození v průběhu přepravy), nesprávným používáním, neodbornou montáží nebo nevhodným umístěním výrobku v jiném prostředí či jiným způsobem instalace, než je předepsáno montážním návodem, nepozorností, neodvratnou událostí (živelná pohroma, zásah bleskem) apod.
 2. Záruka se dále nevztahuje na poškození způsobené připojením výrobku na jiné než předepsané síťové napětí, nebo na škody vzniklé v důsledku nedostatečné síťové ochrany (chybějící jistič, chybějící přepěťová ochrana apod.).
 3. Záruka se rovněž nevztahuje na poškození vzniklé v důsledku úprav nebo oprav neautorizovanými osobami.
 4. Záruka zaniká v případě neoprávněného zásahu do zboží či porušení firemních nálepek či plomb.
 5. Záruka zaniká v případě reklamace komponentů, u kterých je nutné provádění pravidelného zazimování systému odvodněním, např. profouknutím stlačeným vzduchem a toto zazimování nebylo provedeno. Trvalé celoroční zavodnění zavlažovacího systému či jeho některých komponentů není vzhledem ke klimatickým podmínkám České republiky přípustné. Reklamace výrobku poškozeného v důsledku zmrznutí vody (např. v postřikovači) nemůže být akceptována.
 6. Záruku není možné uplatnit, je-li nebo byl-li systém AZS provozován bez filtru, bez vložky filtru, nebo se špatně vloženou či špatně zvolenou vložkou a bez hlavního elektromagnetického ventilu
 7. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, pokud toto opotřebení nebrání funkci a předpokládané použitelnosti zakoupeného produktu.
 8. Záruka se nevztahuje na díly, které je třeba měnit při pravidelném servisu a údržbových pracích. Jedná se především o baterie a záložní zdroje, filtrační vložky a náplně filtrů, snímací vložky senzorů, těsnění a O – kroužky ve šroubeních armatur a membrány elektromagnetických ventilů.
 9. Záruka nebude uznána v případě zjištěné nedovolené manipulace s daty na záručním listě či výrobku a při jakékoliv změně a zásahu do výrobku nepovolanými osobami.
 10. Záruka se nevztahuje na změnu barevných odstínů u produktů, které jsou instalovány v exteriérech a kde i v případě použití výrobních postupů a příměsí či aditiv, které omezují a potlačují vliv slunečního UV záření, zastínění, a rozdílných teplot či kontaktu s agresivními látkami nelze garantovat trvalou či dlouhodobou stálobarevnost (např. vodovodní sloupky, venkovní nádrže, zahradní lampy, zalistěné dekorace, ploty a exteriérové stínicí sítě.

VII. OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Zpracování osobních údajů je plně v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (zkráceně GDPR) dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

 

V Praze 8. 1. 2024

Litujeme, ale požadovaná položka je dočasně vyprodána a není skladem.
V současné době čekáme na další zásilku tohoto zboží.

Požadovaná položka NEBYLA vložena do košíku !!!

Předpokládaný termín dodání na náš sklad:

Na tel. čísle 281 868 181 si případně ověřte zda už nová zásilka nedorazila.


Chcete i přes dočasnou nedostupnost této položky učinit její dlouhodobou objednávku i bez garance termínu dodání?
Pokud ano, klikněte ZDE.

Litujeme, ale požadovaná položka je dlouhodobě nedostupná a není skladem.
V současné době nemáme zprávy o další zásilce tohoto zboží.

Požadovaná položka NEBYLA vložena do košíku !!!

Toto zboží je pouze na objednávku a není tedy trvale skladem.
Přesný termín dodání Vám bude sdělen telefonicky pracovníky obchodního oddělení po obdržení Vaší objednávky.
Přejete si přesto tuto položku objednat?

Ano, přidat do košíku / Ne

Výpočet

Zadejte požadovanou plochu vybraného plotu plotu v m2:

 
m2
()

Celková plocha